Copyrights © 2009, Artifex Optime B.V.


Alle rechten berusten bij Artifex Optime B.V., tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is te allen tijde voorzien van bronvermelding.

Mocht u ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan op fairtree.nl gebruikt materiaal, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten

Alle informatie op deze website is beschermd door Auteurswet en/of Databankenwet, tenzij wettelijk anders bepaald. Informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Artifex Optime B.V.

Voorzover het maken van kopieën is toegestaan op grond van art. 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, StII. 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB).

Auteursrechten


Alle inhoud op de Fairtree-website is beschermd tegen ongeoorloofd hergebruik door derden ingevolge de Wet op het Auteursrecht. Dit geldt voor tekst, foto’s, grafische voorstellingen (grafieken e.d.), en gegevens uit databases.

Ook de vormgeving van de website valt onder de bescherming van het Auteursrecht. Overname van delen van de inhoud van de Fairtree-site is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Artifex Optime B.V.